Ochrana oznamovatele

Tisk Email

Máte podezření na korupci či jiné protiprávní jednání týkající se činnosti Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice na ochranu oznamovatele“) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon o ochraně oznamovatelů“) zavedla Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a byla určena příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznámení na protiprávní jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis (§ 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů) spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí na ochranu oznamovatele, a to:

§  Závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

§  zadávání veřejných zakázek,

§  služba,

§  samostatná výdělečná činnost,

§  výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

§  výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

§  plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

§  správa svěřeneckého fondu,

§  dobrovolnická činnost,

§  odborná praxe, stáž, nebo

§  výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Upozorňujeme, že Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace nepřijímá oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace.

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

V souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání k dispozici níže uvedené komunikační kanály.

Komunikace s příslušnou osobou:

Funkci příslušné osoby plní externí dodavatel: The most consult s.r.o., IČ 082 90 903, prostřednictvím fyzické osoby Ing. Jan Kodet.

Písemná  a ústní komunikace:
Adresa:

Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace

434 01 Most 

Obálka musí být zalepena a označena: POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Zabezpečená e-mailová adresa: 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústní oznámení:

Ústně na základě osobního nebo telefonického kontaktu: +420 777 735 604

Upozornění:

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno (např. datová schránka, facebook apod), Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele. 

Další komunikační kanály a kontakty:
Pro oznamování podezření na protiprávní jednání lze využít další komunikační kanály

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
Oznamovatel má v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele možnost podat oznámení uveřejněním.

Další kontakty

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných čin

 


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter