Volba školské rady

Tisk Email

Vážení rodiče,

   Dne 6.6. 2023 se koná volba členů školské rady naší školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků. Probíhá podle volebního řádu, který vydala Rada města Mostu 1.5.2015 podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Tento volební řád stanovuje počet jejích členů.

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogům a zřizovateli podílet se na správě školy podle § 167 a 168 školského zákona. Existuje nezávisle na SRPDŠ.

Má 6 členů. Třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků ze svých řad a poslední třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a

    středních školách

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající    

   státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Způsob volby

Hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů. Na kandidátce označí X nejvýše dva kandidáty. V jiném případě bude lístek neplatný (pořadí kandidátů na hlasovacím lístku souhlasí s pořadím jejich návrhů). Následně vhodí hlasovací lístek do volební urny, která je umístěna v hale před sekretariátem školy.  

Volby začínají 6.6. 2023 v 15.30 hod

 

Volby končí 6.6. 2023 v 18 hodin.

Po ukončení voleb sestaví volební orgán seznam Vámi volených kandidátů do školské rady pro skupinu zákonných zástupců žáků a zvlášť pro pedagogické pracovníky. Kandidáti, kteří získají největší počet hlasů, se stanou členy školské rady. Při rovnosti hlasů se určí pořadí losem. Losuje volební orgán.

Ostatní kandidáti budou náhradníci, pro případ skončení mandátu některého z členů školské rady.

Výsledky voleb budou zveřejněny na www stránkách školy a vyvěšeny u hlavního vchodu do školy.

12.5. 2023

 

 

Mgr. Sochorová Alexandra

předsedkyně volebního orgánu 


Stiskněte Enter
Stiskněte Enter